Къурбанлар чалынсын, умютлер пекинсин, Къырымда миллетим илери эп кетсин!

Иман, севги ве бераберликни къуветлендирген байрам «Ким мал кенишлиги булып да, къурбан чалмаса, бизим месджидимизге якълашмасын…»   21-22-23-24-август  куньлери (10-13 Зильхидждже) мусульманларнынъ эки буюк байрамындан бири – мубарек Къурбан байрамыдыр. Бу байрамгъа эр кес кунь эвельден азырлана, арфе куню эвлер джыйыштырыла, ашлар, къавалтылар пишириле, эр кес ювуна, темиз-пак ола. Сабасына байрамнынъ биринджи куню эркеклер джамиге…

Бабамызны тёрге отуртайыкъ!

«Къырым»нынъ минбери: Къурбан-Байрам арфесинде фикирлер   Бу куньлерде ичимде бир севинч бар, бир де кедер. Байрамларымызны тюшюнем, бугунни ве келеджегимизни ойляйым. Не ичюн, бильмем, амма, бизим, баба-деделеримизден кельген байрамлар башкъа, эджнебий ве нисбетен «тазе» байрамлар янында санки бираз оксюз, саипсиз къалмакъта. Мен Къурбан байрамыны, эджнебий байрамларны ве озюмизни, халкъымызны билесинъизми, неге бенъзетем? Козь огюне кетиринъиз:…

Шиирлернинъ манасы тешкериле

Мектеп оджапчеси, миллий шиириет мухлислерине, джемаатымызгъа Алие Кендже-Али адынен белли олгъан шаиреге  нисбетен  РФ Джинаий Кодексининъ 354.1 маддеси боюджа тешкерюв отькериле. Бунъа себеп – «Къырым» газетинде 9-майыста дердж олунгъан шиирлери олды. Тахкъикъат комитетининъ хадимлери, о тарихта къалгъан арбий шанлы куньлерге, шу джумледен 9-майыстаки гъалебе кунюне урьметсизлик бильдире, деп саялар. Шаире бу идареге чагъырылып, озь шиирлеринен…

Къырымтатар театринде янъы мудир

Академик музыкалы-драма театрнинъ башы вазифесине Меджеде Мельгазиева  тайинленди. Бундан эвель о  театрде ходжалыкъ ишлери боюнджа мудир муавини олып чалышкъан эди. Театр коллективини янъы тайинлев чорландырды, чюнки, артистлер бильдиргенине коре, бу инсаннынъ санаткъа алякъасы ёкъ. Къайд этмели ки, Меджеде Мельгазиеванынъ огълу Дилявер Мельгазиев  Керич мемуриети башынынъ муавини олып чалыша. Театрнинъ энди сабыкъ башы Билял Биляловны якъында…

Къурбан байрамы ярмарлыгъы

Къурбан байрамы арфесинде Акъмесджитте мусульманлар ичюн «Muslim Way: Qurban bazar» адлы ярмарлыкъ олып кечти. Анда баргъанлар къоранта, эв ичюн эллернен ясалгъан махсулатны сатын алмакъ имкянынен файдаландылар.

Озь махсулатларыны 30-гъа якъын къырым иш адамы такъдим этти.  Бойле тедбир Къырымда энди учюнджи кере отькерильди. Тешкилятчылар келеджекте ярмарлыкънынъ мейданыны кенълештирмек макъсадындалар.

Джемаат эвини джемаат къура

Акъмесджиттеки Маршал Жуков сокъагъы этрафындаки къасаба сакинлери — топланып, озь кучюнен Джемаат эвини мейдангъа кетирдилер. Онда ерли сакинлер чешит тедбирлер отькере биледжек, бу джумледен байрам ве дженазелерни алып бармакъ, Къуран огренюв дерслерини, четэль дерслерини ачмакъ имкян яратылды. Бундан гъайры, Джемаат эвинде теннис масасы къоюладжакъ. Онынъ янында балалар ичюн оюн мейданчыгъы эм де баскетбол мейданыны къурмакъ…

Окъуп, балалыгъымны хатырладым

«Къарасувнынъ дёрт кошеси» макъалесине сесленюв   Чокъ инсанларнынъ омюринде олып кечкен аят денъишмелери киби, меним омрюмде де чокъ денъишмелер юзь берди. Догъып дюньягъа кельгеним экен, ана-баба, агъамларымнен бирге осьмек тек беш ай къысмет олгъан. Бабам, Мемет Нузет Челеби 1934 сенеси апансыздан кечинген сонъ, анам учь баланы алып, озь кою Янджугъа авуша. Бабамнынъ вефатындан бир къач…

Абулкат буны «абсурд», дей

Бизим дайджест: шиириетке токъунув Москвада чыкъкъан энъ белли русиели неширлерден бири «Новая газета» 17-августта журналист Антон Наумлюкнинъ «СК начал проверку стихов крымской поэтессы после подозрений в реабилитации нацизма» серлева астында кениш бир хаберни бастырды. Оны ашагъыда кетиремиз.   «Управление Следственного комитета России (СКР) по Железнодорожному району Симферополя проводит доследственную проверку в отношении преподавателя русского языка…

Кучюк бир сёз буюк давагъа кетире биле

Анълатмалы: нефрет хавфлы… Не къадар яшасанъ, не къадар чокъ адам корьсенъ, о къадар да къуванчлы ве кедерли алларгъа огърайсынъ. Ватанымызгъа 1990 сенелери къайткъанда мындаки кельмешеклерден тюрлю лафлар эшите тургъанмыз: «Понаехали… Что здесь потеряли?.. Кто вы такие?.. Татарва… Черно#пые ве иляхре. Отуз йылгъа якъын бизнен яшап, къырымлар ишкир, бильгили, тербиели, мераметли, медениетли, ватанпервер олгъаныны корьдилер. Энди…

Олар ичюн дуаларымыз битмейджек…

1944 сенеси сюргюнлиги мевзусы миллий эдебиятымызда даа озюнинъ буюклиги ве эмиетине  хас ерни алмады. Буны эм муэллифлер, бедиий эсерлер сайысы, эм де шу эсерлернинъ черчивесинде олгъан мевзуат, жанрлар, сюжетлер чешитлиги, эдебий теренлиги, тесирлиги акъкъында айтмакъ мумкюн. Сюргюнлик мевзусы, «ресмий» джеэттен, Советлер бирлигинде дигер «къапалы», ясакъ мевзулар сырасында, ачылгъанына але даа асырнынъ учьте бир къысымынен ольчюнильген…