Къаба вакъиа ве назик изаат

Газетимизде 9-майыста дердж олунгъан Алие Кендже-Алининъ учь шиири узеринде «дава», бесе-белли, озь екюнине кельди. Ичтимаий агъларда, даа догърусы, шаиренинъ Фейсбук саифесинде 24-августта пейда олгъан ве тез даркъалгъан, шу джумледен, «Къырым»нынъ бу санында дердж этильген хабер эм эеджан, эм де гъурур догъуртмакъта. Бу дегерли инсан весикъасыны ватандашларымыз олгъаны киби корьмек ве окъумакъ керек, деп оны ашагъыда…

Бир куньге эксик

Къырымнынъ Юкъары махкемеси «Веджие Кашка»  ишине  аит якъалангъанларны апс муддети боюнджа «апелляция»ларны  ред этип, къарар чыкъарды. Бойлеликнен, Бекир Дегирмеджи, Асан Чапух, Казим Аметов ве Руслан Трубач тюрьмеде 14-сентябрьгедже булунаджакълар. Бундан эвель Акъмесджитнинъ Киев район махкемеси оларгъа апс муддетини 15-сентябрьгедже девам эткен эди. Ватандашларымыз топлашувда видеоалякъа вастасынен иштирак этип, багънынъ ярамай олгъаныны къайд эттилер. Бу себептен…

Джинает аляметлери ёкъ

Акъмесджит Демирёл районы бонджа Русие тахкъикъат комитети шаире Алие Кенже-Али шиирлерининъ манасыны тешкерип, оларда джинает аляметлерини тапмады. Бу А. Кенже-Алининъ язув шекилиндеки суалине (запрос) джевабындан белли олды. Къайд этмели ки, шиирлер манасынынъ тешкерювине «Къырым» газетинде  9-майыста  дердж олунгъан шиири себепчи олды.  Онда  гъалебе кунюне урьметсизлик бильдириле, деп къайд этильди тахкъикъат комитетинде. Шаиренинъ озю  тешкерювнинъ макъсады…

«Азатлыкъ» иле такъдирленди

Мустафа Джемиль  Азатлыкъ орденинен такъдирленди. Бу акъта малюмат Украина президентининъ сайтында ерлештирильди.

Азатлыкъ орденини «девлет къуруджылыгъына семерели иссе къошкъаны ичюн, Украинанынъ ичтимаий-икътисадий, ильмий-техникий, медений-тасиль инкишафы ичюн къазаналар», деп бильдириле.

Бу куньлери — байрам

24-августта Акъмесджит дживарындаки Марьино къасабасында  Къурбан байрамы къайд этильди. Мусафирлер ичюн эглендже тедбирлер отькерильди, оюнлар, спорт ярышлары алып барылды, софралар донатылды. Байрамны «Медений Къырым» командасы тешкиль этти. Багъчасарай районы Буюк-Къаралез (Красный мак), Заланкой (Холмовка) койлеринде,  Багъчасарайдаки Хан-Чайыр мааллесинде балалар ичюн Къурбан байрамы олып кечти. Къайд этмели ки, байрам Къырымнынъ бир сыра дигер къасабаларында да къайд…

Янъы «карта»?

«Карта крымчанина» адлы весикъа Къырымда 2019 сенеси ишке тюшюриле биле, деп бильдириле РИА хаберлер агентлиги. «Карта» ёлджу весикъасы, тиббиет картасы, ОСАГО полиси ве дигер весикъалар ерине къулланыла биле. Янъы программа башта Армянск шеэринде денъеп бакъыладжакъ. Келеджек йылы оны  Къырым боюнджа чалыштыртмакъ макъсадындалар.

Тарих дерсликлери давалыдыр

Мектеп китапханелеринде 10-сыныф ичюн тарих дерсликлери тешкириледжек. Оларда, русие акимиетининъ фикирине коре, 2014 сенесининъ вакъиалары догъру тариф этильмеген. Меселе «Дрофа» нешриятында басылгъан «История России: начало XX – начало XXI века» дерслигинден мейдангъа чыкъып,  Тасиль везирлигинде андаки фактларнынъ янълыш, яни «ерсиз» тарифини тасдикъладылар.  Нешрият хаталарны тюзетти, амма ал-азырда мектеп китапханелеринден  хаталары олгъан дерсликлерни чыкъармакъ устюнде иш…

Але даа тапылмады

6-августта Багъчасарай районы Буюк-Къаралез (Красный мак) коюнде джоюлгъан Эйнар Эюпов бугуньге къадар тапылмады. Йигирми яшындаки йигит саба, ишке кетип, эвине къайтмады. Адамлар топланып, оны кутьлевий суретте къыдырдылар, амма ойле де тапмадылар. Ал-азырда Эйнар Эюповнынъ не ерде олгъаны белли дегиль.

Зельзеле олды

Обир афта Къырым ялысы ве Новороссийск арасындаки денъиз тюбюнде бири-бири артындан эки зельзеле олды. Зельзеленинъ кучю 3,7 баллны тешкиль этти, меркези ер тюбюнде 30 километрде эди.

Бойле уфакъ зельзелелер Къара денъиз ятагъы ичюн янъылыкъ дегиль. Чюнки бу ердеки литосфера (ер курресининъ таш къабы) пилякийлери даима арекетте булуналар.

 

Мектеплер бирлештириле

Акъмесджитте 23-нджи ве 33-нджи къомшу мектеплерни бир окъув муэссесине бирлештирмек къарарына келинди. Бошатыладжакъ территориясында спорт комплекси ерлештириледжек. Спорт мейданларында тек талебелер дегиль, микрорайон сакинлери де мешгъулиетлер отькере билелер, деп анълатыла.

Бирлештирильген мектепте  2 бинъ 900 талебе тасиль аладжакъ. Бирлештирювнинъ муддети  сентябрьде екюнленеджек, шимди исе керекли весикъалар ресмийлештириле.