«Азатлыкъ» иле такъдирленди

Мустафа Джемиль  Азатлыкъ орденинен такъдирленди. Бу акъта малюмат Украина президентининъ сайтында ерлештирильди.

Азатлыкъ орденини «девлет къуруджылыгъына семерели иссе къошкъаны ичюн, Украинанынъ ичтимаий-икътисадий, ильмий-техникий, медений-тасиль инкишафы ичюн къазаналар», деп бильдириле.

«Анти» арекетлерине даима азыр эдик

Бир вакъиа акс этильмесине даир айдынлатувлар — шовинист тедбирлерде де айтыладжакъ лафлар айтылды   Кеченлерде Къарасувбазарнынъ Бекир Чобан-заде адына кутюпханесине киргенимде, даа якъында рахметли олгъан Нурие Биязованынъ «Отражение» китабыны алып окъудым. О китап, муэллифнинъ чокъ йыллар девамында «Къырым», «Авдет» ве дигер неширлерде басылгъан пек меракълы, сиясий джеэттен кескин макъалелеринден ибареттир. Нурие ханым Къарасувбазаргъа 1989 сенеси…

Шефикъа ХАЛИКОВА: «Адалет ёлунда бизни парлакъ келеджегимиз беклей»

Миллий арекет: 1980-нджи сенелерининъ несили Миллий арекетни, бойсунмагъан халкъымызнынъ курешини, сабырыны, эр янъы дарбенен аякъкъа турмакъ ве кене де озь макъсадына догъру кетмек миллетимизге хас олгъан хусусиетини хатырлагъанда, эльбетте, миллий курешнинъ ог сафларында тургъан, федакяране эляк олгъан, Ватан огърунда джан куйдюрген, эр бир адымыны акъылане япкъан, авдетни якъынлаштыргъан уйкен несильнинъ корюмли, шанлы сымалары козь огюнде…

Эльвида Зейтулла агъа!

Багъчасарай районынынъ Буюк Къаралез коюнден кедерли хабер кельди. Къырымгъа 1988 сенеси авдет олгъанындан берли бу койде къорантасынен яшагъан Миллий арекетимизнинъ корюмли иштиракчилеринден бири Зейтулла Ибраимов девамлы хасталыкътан сонъ вефат этти. Бу сененинъ башында о, 80 яшыны толдургъан эди… Яшлыгъындан – та 1950-нджи сенелерининъ сонъундан Къырым давасына къошулгъан Зейтулла агъа къырым халкъынынъ миллий курешимизде белли ве…

Олдукъча джесюр инсан эди

Айнынъ башында чокъ йыллыкъ достум, Къарасувбазар районы Аргъын коюнде 1977 сенесинден яшагъан Ибраим Къуртосмановнынъ кечингенини бильдим. Алланынъ рахметинде олсун. Саба эрте 2-июльде ёлгъа чыкътым, мерхумнынъ эвине бардым, Ибраимнинъ омюр аркъадашы Земинеге тазие бильдирип, дуа окъудым. Алла къабул этсин. Мерхумнынъ 37-си 20-июльде оладжагъыны билип къайттым. Мен Ибраим Къуртосмановнен 1977 сенеси Къарасувбазар шеэр автостанциясында таныш олгъан эдим.…

«Сырдарьяда миллий арекет»

Яньы китаплар Бу сене «Константа» нешриятында шаир ве языджы Певат Зетининъ «Сырдарьяда миллий арекет» китабы 300 нусханен дюнья юзю корьди. Китапны неширге бу сатырларнынъ муэллифи азырлады. Певат агъа Сырдарья шеэринде меним бабам Рустем оджа Бахтышаевнен бир сафта чокъ йыллар авдетимиз ичюн курештилер. Ана-ватанда Певат агъанен бир муарриетте чалыштыкъ. Певат Зети огълу Аджиредин 1963 сенеси Ватан…

Эльвида достумыз!

Июль 8 куню миллий арекетнинъ фааль иштиракчиси Нариман агъа Хайрединовны сонъки ёлуна озгъардыкъ. Нариман агъа Ташкент митинглерини тешкилятландырылмасына Фуат Аблямитов, Ремзи Военный, Решат Джемилев ве дигерлер сырасында озь иссесини къошты. О вакъыт милислер митинг иштиракчилерини автобусларгъа зораки миндирип, Къазахыстан чёллерине чыкъарып ташлагъан эдилер. Унутылмаз Алет (Инструменталь) заводы митингинде халкъымыз бинълернен топланып, сюргюнлик зулумлыгъына статистик шекильде…

40 йыл эвельси янгъан мешъаль

Муса Мамутнынъ мисильсиз къараманлыгъы Беш Теректе алевленип, къальплеримизни бугуньде де, бутюн Къырымда туташтырмакъта   30-июнь куню, Бештерек коюнде, бундан тамам 40 йыл эвельси, Ватан ичюн мешъаль олып, джаныны феда эткен, Къырымнынъ садыкъ эвляды, халкъымызнынъ къараманы Муса Мамуткъа багъышлангъан дуа мерасими олып кечти. Къырымнынъ чешит кошелеринден кельген ватандашларымыз Муса агъанынъ айдын хатырасыны анъмакъ ичюн мезарлыкъта топландылар.…

Байракълар Къырымны бойлады

26-июньде Миллий Байракъ куню мунасебетинен  дюньянынъ чешит кошелеринде яшагъан  ватандашларымыз бир сыра тедбирлер отькердилер. Львовда Украинанынъ энъ юксек Говерла байырына (2061 м.) юрюш япылды. Киевде  автоюрюш олды. Мустакъиллик мейданында митинг алып барылды. Крещатик меркезий сокъагъында миллий байракъларнен джаяв юрюш отькерильди. 25-26-июньде Къырымда джемаатчылар «Байракъ арекети»ни тешкиль эттилер. Онынъ тешкилятчылары  ватандашларымызны бир байракъ тюбюнде бирлештирмек макъсадынен…

Миллий келеджегимизнинъ кефалети

«Къырым»нынъ минбери — Миллий арекетимизни чешит тынч усулларнен девам этейик   «Къырым» газетини алып окъугъан сайгъылы ватандашларымнен ичимде олгъан дердим иле пайлашмакъ ниетиндем. Сусып отурмагъа виджданым къабул этмей. Языларымдаки тюшюнджелерим сепильген киби, даркъалыкъ корюнсе де, дикъкъатнен окъугъанлар дуйгъуларымны анълар, деп саям. Газетке ёллагъан бу мектюбимни мумкюни къадар чокъ семетдешлеримиз окъуса ве мен анъгъан (я да…