Олгъан шей

Жигулиге кирип чыкъ Ташкент виляетинде ерлешкен, 65-70 бинъ инсан яшагъан бир шеэрде, девлет ишханелери пек чокъ олып, тек йири автобазалардан 7 дане олгъан… Оларда чалышкъан айдавджыларнынъ базылары, шеэрнинъ сынъырында ерлешкен, къоджаман, лесторгбазагъа, къысмет къыдырып келелер… Куньлернинъ биринде, озь юкюни озю авдаргъан, (самосвал) бир-къач араба комюрнен юкленип, Сырдарья виляетине ёл алалар… «Керван»башы олып, бизим  къырым йигити,…

«Негрлер»

 Олгъан шей Сюргюнликнинъ 70-80-нджи йылларында, кой ходжалыгъынен багълы тешкилятта, учь аркъадаш; бири демир пишириджи, (сварщик), бири демирджи (кузнец) даа бири чиленгир (слесарь) олып чалышалар. Оларнынъ бири рус, дигерлери бизим къырым йигитлери экенлер. Куньлернинъ биринде сабадан, уйкен агъа (старший брат) келип, достлар, анбар мудири огълуна чана сымарлады, оны бир саатте япсанъыз, гузель олур эди, мен исе…

Акълынъ топла, эй, ватандаш…

Озь миллети ве тилинден утангъанларгъа Эй, ватандаш! Козюнъни ач. Халкъым санъа Бугунь мухтадж.   Етер энди Сусып турмакъ, Вакъыт кельди Бирлик олмакъ.   Эр куреште Халкънен бирге, Арекетте Кет сен огге.   Акъсызлыкъкъа Козюнъ юмсанъ, Тек байлыкъкъа Сен алдансанъ,   Параларгъа Озюнъ сатсанъ, Эль тозуны Устюн къойсанъ,   Рус тилинде Тасырдасанъ, Залым тилин Алгъышласанъ,  …

Газбудка

Олгъан шей Айны бу анъылгъан шакъаджы, къырджаман девринде, автокранда чалышкъан экен. Куньлернинъ биринде оны Ташкентке ёллайлар. Анъылгъан мензильге етип баргъанда оны муштери къаршылап ала да, меним бираз язув ишлерим бар, истесенъ раатлан, истесенъ юкъла, керек олсанъ, сени тапарым – дей. Шакъаджы озь краны янында тургъан шишман адамны коре… Шишман шакъаджыгъа къазанмагъа истемейсинъми? – деп пармакъларыны…

Не япсанъ — эр шей къайта…

Кечкен сене газетимизнинъ саифелеринде Къырым муэндислик ве педагогика университетининъ бир къач талебеси, озь оджасы – къырымтатар эдебияты ве журналистика кафедрасынынъ доценти Фера Сеферова иджадий устазлыгъында мусафир олдылар. Даа якъында («Къырым», 14-июньде чыкъкъан 23-саны), шу, къалемлерини къурутмай, гонъюллерине багълагъан яш иджаткярлар сырасындан Весиле Менусманованынъ, яшына коре баягъы бир пишкин эдебий севиеде язылгъан «Неде онынъ къабааты» адлы,…

Олгъан шейлер

«Къолайлы» Ташкент этрафында ерлешкен шеэрлернинъ бириндеки къуруджылыкъ тешкилятында, эсасен миллетимизнинъ векиллеринден ибарет олгъан бригада олгъан. Бригада азаларынынъ арасында бир серсем огълан да чалыша экен. Онъа берильген вазифелерни бир минсиз беджере экен… Онъа серсем, демеге онъайтсыз олгъанындан себеп, «Къолайлы» лагъабыны такъкъанлар. Лагъапка алышкъан огълан, кимсеге джаны агъырмай экен… Адет узьре, бригада да, эр эки саат чалышкъан…

Неде онынъ къабааты?

Биз чам терекнинъ энъ юксек пытагъында ерлешкен эдик. Бир ай эвельси, бу ерни бабам тапкъан эди. О, айткъанына коре, бу ерни кунеш нурлары энъ гузель къыздыра. Чам тереги, чокъ яш олмаса керек, чюнки пытакълары къатты, къуру, амма буна бакъмадан, пек къавий бир теректир. Онынъ тюбюнде эр заман сансарлар, кирпилер топлана. Кунеш нурлары, чам терекнинъ тикенли…

Механик

Олгъан шей Сюргюнлик йыллары Озьбекистан шеэрлеринден биринде кой ходжалыгъынен огърашкъан тешкиляткъа бульдозер айдавджысы олып ишке кирмек ниетинен бир огълан келе. Кадрлар болюгинде онъа ариза яздырып, механикке имзалатмасыны буюралар. Огълан тешкилят азбарында бир адамны корип, механикни къаерден тапсам экен? – дей. Адам, кошедеки къапусы ачыкъ оданы косьтерип, механик анда, – дей. О, къапусы ачыкъ одагъа барып,…

Эпимиз тиз чёкемиз…

Веджие апте  Кашканынъ сёнмез хатырасына   Бою алчакъ олса да, Намы кетти юксекке. Адий бир къарт олса да, Ады къалды тарихте.   Курешчи сырасында Кулерюзьлю о эди. Емеклер софрасында, Адам толу эди эви.   Онынъ ёлун кести инсан Хаинликнен огърашкъан. Олюмине перишан Билип, себепчи олгъан.   Веджие апте айтылсын Балалар багъчасында. Джесюрлиги анъылсын Халкънынъ хатырасында.…

Окъуйыджылар иджадындан

Эбедий сиз яшарсыз!   Эр чечекнинъ озь тюсю бар, Эр гульнинъ де – къокъусы. Лякин олар, солугъан сонъ – Сасып башлай чокъусы. Инсанлар да, тыпкъы шай – Боялайлар юзьлерин… Бир-биринен сёз башлай, Къызлар сюзе козьлерин. Бир корьгенде севда олып – Ишлери де, юрюше… Вакъыт кече, юзлер солып – Бетлери де бюрюше… Энди олар, къартлыгъында, Бир-бирине…