Къаба вакъиа ве назик изаат

Газетимизде 9-майыста дердж олунгъан Алие Кендже-Алининъ учь шиири узеринде «дава», бесе-белли, озь екюнине кельди. Ичтимаий агъларда, даа догърусы, шаиренинъ Фейсбук саифесинде 24-августта пейда олгъан ве тез даркъалгъан, шу джумледен, «Къырым»нынъ бу санында дердж этильген хабер эм эеджан, эм де гъурур догъуртмакъта. Бу дегерли инсан весикъасыны ватандашларымыз олгъаны киби корьмек ве окъумакъ керек, деп оны ашагъыда…

Подробнее

Бу куньлери — байрам

24-августта Акъмесджит дживарындаки Марьино къасабасында  Къурбан байрамы къайд этильди. Мусафирлер ичюн эглендже тедбирлер отькерильди, оюнлар, спорт ярышлары алып барылды, софралар донатылды. Байрамны «Медений Къырым» командасы тешкиль этти. Багъчасарай районы Буюк-Къаралез (Красный мак), Заланкой (Холмовка) койлеринде,  Багъчасарайдаки Хан-Чайыр мааллесинде балалар ичюн Къурбан байрамы олып кечти. Къайд этмели ки, байрам Къырымнынъ бир сыра дигер къасабаларында да къайд…

Подробнее

Але даа тапылмады

6-августта Багъчасарай районы Буюк-Къаралез (Красный мак) коюнде джоюлгъан Эйнар Эюпов бугуньге къадар тапылмады. Йигирми яшындаки йигит саба, ишке кетип, эвине къайтмады. Адамлар топланып, оны кутьлевий суретте къыдырдылар, амма ойле де тапмадылар. Ал-азырда Эйнар Эюповнынъ не ерде олгъаны белли дегиль.

Къомшу къомшугъа керек ола

Къомшулар: омюр левхалары Яхшы достунъ олса, бахтлы адамсынъ, дейлер. Этрафынъда  хош адамлар, бу джумледен яхшы къомшуларынъ олса, даа зияде бахтлы экенсинъ. Къомшулар арасында ярамай мунасебетлерни къурмакъ ичюн чокъ тырышмакъ керекмей. Бу мунасебетлерни яхшы бир тарафкъа чевирмек исе къолай иш дегиль. Бу атта эр кеске менсюп олмагъан хусусиеттир. Ватандашларымызнен бу мевзуда лаф этип, меракълы бир левхаларны…

Подробнее

Дженазеде иштирак эте билеми?

Суаль — джевап Окъуйыджылар газетимизге дин мевзусында бир къач  суаль ёллады. Биз дин адамларындан бу суаллерге джевап алмагъа тырышаджакъмыз. Иште, бугуньде дженазе мерасиминен багълы эки суальге Акъмесджит районынынъ имамы Таир ИБРАГИМОВ джевап берди. Ашагъыда суаль ве джевапларны кетиремиз.   1-нджи суаль: — Инсан вефат эткен сонъ дженазе ве дефн мерасиминде савап иш япкъан хызметчилер: мевта…

Подробнее

Дертлерге дерман олгъан дженнет ери — Керменчик кою

Корюшювлер девам эте Халкъымыз кутьлевий суретте Ана топрагъына къайтып башлагъан сонъ, ватандашларымыз эр сене озь догъгъан койлеринде топланып, койдешлеринен корюшювлер кечирелер. Бу, эльбетте, халкъымызны бирлештирген, яш несильге тарихий ерлеримизге севги ашлагъан гузель бир адеттир. Багъчасарай районынынъ дагъ ичинде комюльген къадимий Керменчик коюнде койдешлер корюшюви, энди аньанеге чевирилип, август айынынъ сонъки джумаэртеси куню отькерильмекте. Бу сене…

Подробнее

Къурбанлар чалынсын, умютлер пекинсин, Къырымда миллетим илери эп кетсин!

Иман, севги ве бераберликни къуветлендирген байрам «Ким мал кенишлиги булып да, къурбан чалмаса, бизим месджидимизге якълашмасын…»   21-22-23-24-август  куньлери (10-13 Зильхидждже) мусульманларнынъ эки буюк байрамындан бири – мубарек Къурбан байрамыдыр. Бу байрамгъа эр кес кунь эвельден азырлана, арфе куню эвлер джыйыштырыла, ашлар, къавалтылар пишириле, эр кес ювуна, темиз-пак ола. Сабасына байрамнынъ биринджи куню эркеклер джамиге…

Подробнее

Бабамызны тёрге отуртайыкъ!

«Къырым»нынъ минбери: Къурбан-Байрам арфесинде фикирлер   Бу куньлерде ичимде бир севинч бар, бир де кедер. Байрамларымызны тюшюнем, бугунни ве келеджегимизни ойляйым. Не ичюн, бильмем, амма, бизим, баба-деделеримизден кельген байрамлар башкъа, эджнебий ве нисбетен «тазе» байрамлар янында санки бираз оксюз, саипсиз къалмакъта. Мен Къурбан байрамыны, эджнебий байрамларны ве озюмизни, халкъымызны билесинъизми, неге бенъзетем? Козь огюне кетиринъиз:…

Подробнее

Джемаат эвини джемаат къура

Акъмесджиттеки Маршал Жуков сокъагъы этрафындаки къасаба сакинлери — топланып, озь кучюнен Джемаат эвини мейдангъа кетирдилер. Онда ерли сакинлер чешит тедбирлер отькере биледжек, бу джумледен байрам ве дженазелерни алып бармакъ, Къуран огренюв дерслерини, четэль дерслерини ачмакъ имкян яратылды. Бундан гъайры, Джемаат эвинде теннис масасы къоюладжакъ. Онынъ янында балалар ичюн оюн мейданчыгъы эм де баскетбол мейданыны къурмакъ…

Подробнее

Кучюк бир сёз буюк давагъа кетире биле

Анълатмалы: нефрет хавфлы… Не къадар яшасанъ, не къадар чокъ адам корьсенъ, о къадар да къуванчлы ве кедерли алларгъа огърайсынъ. Ватанымызгъа 1990 сенелери къайткъанда мындаки кельмешеклерден тюрлю лафлар эшите тургъанмыз: «Понаехали… Что здесь потеряли?.. Кто вы такие?.. Татарва… Черно#пые ве иляхре. Отуз йылгъа якъын бизнен яшап, къырымлар ишкир, бильгили, тербиели, мераметли, медениетли, ватанпервер олгъаныны корьдилер. Энди…

Подробнее