Сансарчыкънынъ омюри

Терекнинъ кевдесинде Тапып аралыкъ, Сансарчыкъ сайгъан буны Озючюн ляйыкъ. Аралыкътан ичке кирип, Тап теренге, Бол ювачыкъ оны япып, Ичин кенълеткен.   Сансарныъ ашы: Емиш, фындыкъ, эм джевиз, Дюльбер тюкю Беязлы-сарылы, темиз. Йылдырым киби чабик, Секирип юре. Къара тюйме козьлери Чеврени тешкере.   Эр тарафкъа сансарчыкъ Юксектен бакъа, Теректен йылан тюшер, Дее, пек къоркъа. Чюнки дуйдурмай,…

Подробнее

Асие Абибулла къызы Аблякимова

Пек ишкир Нияра! Пек ишкирдир Нияра, Отурмаз бир дакъкъа. Озюне о иш тапа, Оюнджакъларны юва.   Юзьбезнен оны сюрте, Къурутып сонъра тизе. Ярын кене о ойнар, Ювып, ерине къояр.   Бала ойнай, чалыша, Болдурмай о, огъраша. Бойле низамдан яшар, Иш япмагъа тырышыр. Тата-къардаш ойнайлар   Дёрт яшында Медине, Ресим сызмагъа севе. Чешит гульчиклер япа, Эр…

Подробнее

Яхшы раатландым

Мен бу сене июнь айында он кунь девамында Кезлевде (Евпатория) «Здравница» адлы санаторийде олдым. Мен анда яхшы раатландым. Эр кунь сабалыкъ ашагъан ве беден тербиеси япкъан сонъ, эм де уйледен сонъ эки саат девамында оджамыз Рената Эскендер къызы Мамбетованен ве анда чалышкъан тербиеджинен берабер денъизге бардыкъ. Денъиз суву джыллы эди. Ювундыкъ ве къумлу ялыда раатланып…

Подробнее

Меним къорантам – меним таянчым

Эр бир адамнынъ якъын эм де севген адамлары ола. Инсан эр бир танышына озюнинъ тюшюнджелерини, озюнинъ сырларыны айтып оламай. Амма къорантада адам оны севген, эр вакъыт беклеген, онъа эр вакъыт къувангъан инсанларны тапа. Биз озь къорантамызда догъамыз, бу адамларнен берабер омюримизни кечиремиз. Бири-биримизге ярдым этемиз, таянч оламыз. Яшайышымызнынъ эр кунюни берабер отькеремиз — эм раатланамыз,…

Подробнее

Меним аилем — меним таянчым

Ойле вакъыт келе ки, эр бир инсан бойле суальге джевап тапмакъ истей: «Аятта энъ эсасы недир ве, асылында, аят неден башлана?». Менимдже, эр шейнинъ башы аиледедир. Аиле! Дёрт ариф, амма бу дёрт арифте насыл буюк мана бар. Менимдже, айны шу сёз бирликни ве севгини ифаделей. Тамам бу сёз инсанларнынъ юрегинде достлукъ, ватанперверлик, къуванч ве бахт…

Подробнее

Къоян ве бакъа

Къоян эвинден къачты, Тапалмай ювасыны Къоркъудан эсин джойды. Къыдыргъан ёкътыр оны.   Азбарда бакъа юре, Къоянны бирден коре. Онъа тез ярдым эте: Устюне сув пускюре.   Къоян озюне кельди, Ай-йылдызларгъа бакъты. Ярдым эткен бакъанен, Таныш олды, къуванды.   Араларында лаф чокъ, Козьлеринде юкъу ёкъ. Экиси де ач олды. Бостанда ашкъа тойды.   Эм ашап, эм…

Подробнее

Ель ве юва

Къуш ювасын ель уфюрип,

Ерге итеп тюшюрген.

Терек япрагъы тёкюлип,

Пытакълары букюльген.

 

Къуш ювасы ель зорундан

Юварлана,  саллана.

Ельнинъ эви ёкълугъындан

Шу ювагъа сакълана.

 

Ничюн десенъ, ель кимерде

Давуш чыкъармай къала.

Энди бильсем, ель озю де

Ювада раатлана.

Васфие КЫПЧАКЪ

Тамчылар

Тап-тап этип тамчылар

Тамып коктен тёкюле.

Чельтек тутып булутлар,

Элеклеп ерге сепе.

 

Эр бир тюшкен тамчычыкъ

Осьтюре бир тамырчыкъ.

Тамчы ерге синъеджек,

Ачаджакъ сонъ гуль-чечек.

Васфие

КЪЫПЧАКЪ.

Ишкир къыз

Анамнен къардашым Сервиназ йылбаш байрамы куньлеринде къартанама кеткен эдилер. Эки-учь кунь отурып, къайтып кельдилер. Сервиназ эвге кирди ве анам аякъкъапларыны чыкъаргъандже бекледи. Шу вакъыт мен софада тургъан безетильген нараткъа бакътым ве Сервиназ онынъ янындаки балабан къутуны эслер экенми, деп меракъландым. О, нараткъа бир козь ташлады, сонъ анамнен экиси ваннагъа догърулдылар. Эллерини ювып чыкъар экен, бахшышны…

Подробнее

Меним анам

Мен ичюн энъ татлы сёз – ана сёзю. Бу сёз эр бир халкънынъ тилинде урьмет ве севгинен айтыла. Меним анамнынъ эллери энъ назик, энъ чебердир. Анамнынъ юреги —бол ве мераметли. Меним анам мектепте чалыша. Онынъ къолундан юзлернен мезунлар чыкъты, яни бильги, тербие алып, мектепни битирди. Онынъ юрегинде ич бир вакъыт севги сёнмей. Меним анам ич…

Подробнее