Эфсаневий йырджы

Халкъ бульбули Февзи БИЛЯЛОВнынъ иджадына ве омюрине багъышлангъан аджайип серги ве хатыра акъшамы   16-август куню Къырымтатар медений, тарихий мирас музейинде эфсаневий йырджы, халкъ тюркюлерининъ къыралы Озьбекистан ве Украина халкъ артисти Февзи Биляловгъа (1932 – 1999 сс.) багъышлангъан хатыра акъшамы олып кечти. Белли олгъаны киби, август 3-те музейде онынъ иджадына багъышлангъан, онынъ омюрини акс эттирген …

Подробнее

Къырымтатар театринде янъы мудир

Академик музыкалы-драма театрнинъ башы вазифесине Меджеде Мельгазиева  тайинленди. Бундан эвель о  театрде ходжалыкъ ишлери боюнджа мудир муавини олып чалышкъан эди. Театр коллективини янъы тайинлев чорландырды, чюнки, артистлер бильдиргенине коре, бу инсаннынъ санаткъа алякъасы ёкъ. Къайд этмели ки, Меджеде Мельгазиеванынъ огълу Дилявер Мельгазиев  Керич мемуриети башынынъ муавини олып чалыша. Театрнинъ энди сабыкъ башы Билял Биляловны якъында…

Подробнее

Артистлер къаршы чыкъа

Миллий музыкалы драма театримизнинъ чокъ йыллыкъ мудири ве бедиий ёлбашчысы Билял Биляловны иштен бошаттылар. Баарьде театрде олып кечкен тешкерювлер нетиджесинде оны пара масрафында къабаатлагъан эдилер.

Ал-азырда иштен бошатув себебини мемурий бозувлар, деп косьтерелер.

Театр коллективи бойле къараргъа наразылыкъ бильдире.

Генч артистлернинъ истидаты

Истидатлы балалар Сервер Карабаев (11 яшында) ве Эдие Ахтемова (14 яшында) Херсон виляети Скадовск шеэринде олып кечкен «Черноморские игры-2018» балалар фестивалинде иштирак этип, Къырымны такъдим эттилер. Э. Ахтемова  «Судакънынъ ёллары» адлы тюркюни иджра этти. С. Карабаев «Чорнобривці» йырыны йырлап, учюнджи ерни къазанды. Фестивальнинъ эки иштиракчиси де «Джанлы сес» ярышынынъ финалына кирген балалар. Кучюк артистлернинъ фестивальге…

Подробнее

«Заман» — энъ яхшы!

Дизайнер Низе Эмиршах  Байкалда олып кечкен «Этник моданынъ афтасы»нда гран-при къазанды. Ярышта Русие, Къазахыстан, Кыргъызыстан ве дигер мемлекетлерден модельерлер иштирак эттилер. Жюри тарафындан «Заман» урба топламы энъ яхшы, деп танылды.

«Февзи Билял» сергиси

Акъмесджиттеки Миллий медений-тарихий асабалыкъ музейинде белли артист, гузель сеснинъ саиби Февзи Биляловнынъ иджады ве омюрине багъышлангъан «Йырджы-эфсане» адлы серги ачылды.

Онда истидатлы йырджынынъ фаалиетине аит фотолар, пластинкалар, урбалар ве дигер шахсий шейлери такъдим этиле. Серги 10-сентябрьгедже нумайыш этиледжек. Буюрынъыз!

«Чужая молитва» Санкт-Петербургда

7-июльде Санкт-Петербургда режиссёр Ахтем Сейтаблаевнинъ «Чужая молитва» фильми нумайыш этильди. Залда топлангъан сейирджилер фильмни рус тилиндеки субтитрлернен сейир эттилер. Кинонынъ озю украин тилинде косьтерильди. Фильм косьтерильген меркезинде сюргюнлик мевзусына серги, эски адларынен Къырым харитасы, сюргюнлик харитасы ерлештирильди.

Достларыны топлады

20-июньде Акъмесджитте И. Сельвинский адына эв-музейинде «Урьяне Кенжикаева достларны топлай» адлы йырджынынъ концерти олып кечти. Бу концертке Къырымда нам къазангъан йырджы, Украина санат эрбабы Урьяне ханым  яш талебелерни, йыр санатыны севген авеслерни давет этти. Бунынънен берабер, акъшамда яш шаирлернинъ шиирлери де янъгъырады.

«Севги эфсанелери»нинъ гузеллиги

Миллий театримизде 19-июнь куню Къырымтатар миллий театринде «Севги эфсанелери» деген музыкалы спектакльнинъ премьерасы олды. Бу спектакльде «Ромео ве Джульетта»дан парчалар нумайыш этильди. Театримизнинъ артистлери Эмине Джевдетова, Сеитабла Меметов, Ильяс Абдукъадыров «Севги эр даим олсун, йылдызларда девам этсин», — деп йырладылар. Экинджи эфсане «Кармен». «Карменнинъ мерджан киби козьяшлары юрегинъе тесир эте. Дюльберлиги адамларны шашырта. Озюни сербест…

Подробнее

«Мен бу дюньянынъ адамы…»

Энвер Мустафаев ве онынъ «Минареты Несефа»нынъ музыка санатымыздаки изи   Меним эмджем, чалгъыджы Энвер Мустафаев акъикъатен бизим миллий эстрадада рок, джаз-рокнынъ эсасчысы эди. О, 1956 с. Андижан виляети Палванташ  къасабасында догъды. 12 яшында Энвер ярышта озю язгъан тюркюни иджра этип, гъалебе къазана. Бундан ильхамланып, музыканен джиддий огърашмакъ къарарына келе ве музыка мектебине кире. Анда кларнет…

Подробнее