Янъы «карта»?

«Карта крымчанина» адлы весикъа Къырымда 2019 сенеси ишке тюшюриле биле, деп бильдириле РИА хаберлер агентлиги. «Карта» ёлджу весикъасы, тиббиет картасы, ОСАГО полиси ве дигер весикъалар ерине къулланыла биле. Янъы программа башта Армянск шеэринде денъеп бакъыладжакъ. Келеджек йылы оны  Къырым боюнджа чалыштыртмакъ макъсадындалар.

Зельзеле олды

Обир афта Къырым ялысы ве Новороссийск арасындаки денъиз тюбюнде бири-бири артындан эки зельзеле олды. Зельзеленинъ кучю 3,7 баллны тешкиль этти, меркези ер тюбюнде 30 километрде эди.

Бойле уфакъ зельзелелер Къара денъиз ятагъы ичюн янъылыкъ дегиль. Чюнки бу ердеки литосфера (ер курресининъ таш къабы) пилякийлери даима арекетте булуналар.

 

Мектеплер бирлештириле

Акъмесджитте 23-нджи ве 33-нджи къомшу мектеплерни бир окъув муэссесине бирлештирмек къарарына келинди. Бошатыладжакъ территориясында спорт комплекси ерлештириледжек. Спорт мейданларында тек талебелер дегиль, микрорайон сакинлери де мешгъулиетлер отькере билелер, деп анълатыла.

Бирлештирильген мектепте  2 бинъ 900 талебе тасиль аладжакъ. Бирлештирювнинъ муддети  сентябрьде екюнленеджек, шимди исе керекли весикъалар ресмийлештириле.

Еди зарарлы шей

Теэссюф ки, янымызда чокъ зеэрли ве зарарлы шейлер бар. Оларнынъ тесири бир кереден корюнмей, лякин келеджекте сагълыгъымызгъа менфий тесир эте. Оларнынъ базылары долап кошесинде сакълана, башкъалары корюнген ерде туралар. Ава тазетиджилери. Олар эв-мескенде ярамай къокъуларны бастырмагъа ярдым этелер. Сыкъча олардан сув долабында (ванна), кенефте ве башкъа авалатылмагъан одаларда файдаланалар. Лякин бу догъру дегиль. Оларнынъ теркибине…

Подробнее

Къурбан байрамы ярмарлыгъы

Къурбан байрамы арфесинде Акъмесджитте мусульманлар ичюн «Muslim Way: Qurban bazar» адлы ярмарлыкъ олып кечти. Анда баргъанлар къоранта, эв ичюн эллернен ясалгъан махсулатны сатын алмакъ имкянынен файдаландылар.

Озь махсулатларыны 30-гъа якъын къырым иш адамы такъдим этти.  Бойле тедбир Къырымда энди учюнджи кере отькерильди. Тешкилятчылар келеджекте ярмарлыкънынъ мейданыны кенълештирмек макъсадындалар.

Джемаат эвини джемаат къура

Акъмесджиттеки Маршал Жуков сокъагъы этрафындаки къасаба сакинлери — топланып, озь кучюнен Джемаат эвини мейдангъа кетирдилер. Онда ерли сакинлер чешит тедбирлер отькере биледжек, бу джумледен байрам ве дженазелерни алып бармакъ, Къуран огренюв дерслерини, четэль дерслерини ачмакъ имкян яратылды. Бундан гъайры, Джемаат эвинде теннис масасы къоюладжакъ. Онынъ янында балалар ичюн оюн мейданчыгъы эм де баскетбол мейданыны къурмакъ…

Подробнее

Илян

  Ислям-Терек (Кировское) районы Къарагоз (Первомайское) коюнде яшагъан Усеин Усеиновнынъ эвине Ташкент архивинден кельген весикъалар барып чыкъты. Оларда  ватандашлар акъкъында малюмат, сюргюнликте не ерде яшагъанлары  къайд этиле. Весикъаларны алгъан Усеин агъа оларны къыдыргъанлар бардыр, деп анда анъылгъан ватандашларымызнынъ адларыны, малюматны газетимизге ёллап, оларнынъ акъикъий саиплери  тапылыр, деген ниетте. Анда къайд этильген адларны ве сойадларны кетиремиз:…

Подробнее

Сакъыз къабакъ — табиий эким

Язда пек чокъ лезетли ве файдалы себзелер пише. Оларнынъ арасында сакъыз къабакъны (кабачок) айырмакъ мумкюн. О эм тюкянларда уджуз, оны эм бостанда осьтюрмек къыйын дегиль. Бу себзе тез осе ве чокъ дикъкъатны талап этмей. Диетологлар сакъыз къабакъны тек файдалы себзе дегиль де, тедавийлев вастасы саялар. Яни, базы хасталыкъларгъа о дева (лекарство) ола биле. Онынъ къабугъында…

Подробнее

Жан Клод Вандамм мусульман олды

Белли актёр къарарыны бойле тарифледи: — Манъа мусульманларны ашалагъан фильмде роль ойнамакъны теклиф эттилер. Мен сорадым: «Не ичюн буны теклиф этесинъиз?» Амма джевап бермедилер. Ондан сонъ мен ислямны огренмеге къарар эттим. Бу дюньяда мисли олмагъан дин олгъанына, онынъ макъсады – ялынъыз бир Аллахкъа хызмет этмек олгъанына  эмин олдым. Бу себептен мен Ислям динини сечтим. Мен…

Подробнее

Сувукъ сув дегиль…

Сагълыкъ темели Бизим регионымызда мушкюль сыджакъ куньлернинъ сайысы эр йыл чешит ола. Лякин бойле куньлерде сыджакъкъа даянмагъан адамларгъа озюни насыл алып бармакъ керек, деген суальге бир къач джевапны сизге теклиф этемиз. Биринджиден, сувукъ сувны чокъ ичменъиз. О сувсузлыкъны къалдырмай, беш дакъкъадан сонъ тернен чыкъа ве озюнен берабер вуджуттан тузларны  чыкъара. Бундан гъайры, сувукъ сувдан богъазны…

Подробнее